Opettajat

Essi Kausalainen
Joakim Pusenius
Pekka Niskanen
Maija Mustonen
Tero Nauha
Martti Jämsä
Minna Pöllänen
Shinji Kanki
Ursula Hallas
Mikko Kuorinki
Emma Vilina Fält
Panos Balomenos
Sepideh Rahaa
Lora Dimova
Saara Hannula
Saara Hannus
Jukka Hautamäki
Minna Henriksson
Karolina Kucia
Anni Laakso
Seppo Renvall
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala
Egle Oddo
Eija Keskinen
Sakari Tervo

Rehtori Bo ”Isse” Karsten
Puh. 050 553 9653
bo.karsten@taidekoulumaa.fi

Opettajat 2017-2018:
Panos Balomenos
Lora Dimova
Emma Fält
Ursula Hallas
Saara Hannula
Saara Hannus
Jukka Hautamäki
Minna Henriksson
Martti Jämsä
Shinji Kanki
Essi Kausalainen
Eija Keskinen
Karolina Kucia
Mikko Kuorinki
Anni Laakso
Maija Mustonen
Tero Nauha
Pekka Niskanen
Egle Oddo
Joakim Pusenius
Minna Pöllänen
Seppo Rehnvall
Sepideh Sadatizarrini
Martta Tuomaala
Kari Yli-Annala
sekä vierailevia opettajia ja luennoitsijoita