Päivälinja

PÄIVÄOPETUS
Taidekoulu Maan uudistuneeseen nykytaidepainotteiseen opetusohjelmaan haetaan aktiivisia nykytaiteesta ja sen sisällöstä kiinnostuneita luovia, kriittisiä ja tiedonjanoisia opiskelijoita.

Projektikeskeinen koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita toimimaan nykytaitelijan ammatissa. Projektitöidensä kautta opiskelijat ovat vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa ottaen kantaa, kritisoiden ja esittäen utopioita käyttäen taiteen eri metodeja. Menestyvä opiskelija on aktiivinen osallistuja ja käyttää työssään tarvittaessa nykytaiteen monia eri muotoja. Taidekoulu Maassa opiskelu sopii hyvin myös esim. sosiaalitieteitä, psykologiaa ja filosofiaa opiskeleville.

Taiteen uusien yhteiskunnallisten odotusten edessä Taidekoulu Maa pyrkii etsimään uusia koulutusnäkökulmia muutostilassa olevan perinteisen taidekoulutuksen rinnalle. Valmentava opetus koostuu sisällöllisesti hyvin erilaisista kurssikokonaisuuksista, joihin on opettajiksi kutsuttu Suomessa toimivia aktiivisia ja kansainvälisesti kokeneita nykytaiteilijoita. Opetuksen rungon muodostaa monipuolisen teorian ja käytännön harjoitusten jatkuva vuoropuhelu. Opetusohjelman luentopäivien luennoitsijoina on myös asiantuntijoita yhteiskunnan eri osa-alueilta.

OPISKELU
Opiskelu kolmivuotisella nykytaiteilijan ammattiin valmentavalla päivälinjalla (108 ov) on päätoimista. Se muodostuu kursseista, luennoista, workshopeista, pajoista ja projekteista. Opiskeluun sisältyy myös ohjattuja itsenäisen työskentelyn jaksoja. Luennot käsittelevät taiteen historiaa ja ajankohtaisia kysymyksiä. Opiskelijoiden osallistumista eri alojen ajankohtaisiin esityksiin ja tapahtumiin kannustetaan. Toisen vuoden opiskelijoille järjestetään kevätlukukauden lopuksi opintomatka ulkomaille.

Päättötodistuksen opiskelija saa suoritettuaan hyväksyttävästi kolme vuosikurssia. Todistuksen saatuaan opiskelijat voivat hakea Suomen taiteilijaliittojen kokelasjäseniksi. Opintoja voi jatkaa ohjatulla, vapaaehtoisella neljännellä vuodella.

Vapaaehtoisella neljännellä vuosikurssilla (36 ov) opiskelija voi valita yhteisen opettajan lisäksi oman ohjaajan. Työskentely neljännellä vuosikurssilla on itsenäistä.

Kaikki päivälinjan opiskelijat kuuluvat valtion opintotuen piiriin ja he saavat matka-alennuksia (mm. VR, Matkahuolto, HSL) sekä alennuksia useista taiteilijatarvikeliikkeistä ja museoista.

LUKUVUOSIMAKSUT
Lukuvuosimaksu on 1155 €. Ensimmäisen lukukauden alussa maksetaan lisäksi 85 € suuruinen rekisteröimismaksu ja opiskelijakortin rekisteröintimaksu, 16€ . Neljännen vuosikurssin lukuvuosimaksu on 630 €. Opiskelijat kustantavat itse kursseilla käytettävät materiaalit.

Lukuvuosi 2023–2024 alkaa viikolla 35 ja se päättyy 31.5.2024.

Taidekoulu Maan nykytaiteilijan ammattiin valmistavan päivälinjan opetuspäämäärät ja opetukselliset lähtökohdat:

1. Opiskelija tutustuu taiteen eri työskentelymetodeihin ja tutkii niitä. Metodit ovat mm. havainnointi, piirustus, maalaus, valokuvaus, video, performanssi, projektitaide.

2. Opiskelijalla on kyky luoda erilaisia taideteoksia ja kyky esittää työskentelyään ja teoksiaan / projektejaan muille.

3. Opiskelijalla on perustieto ja ymmärrys nykytaiteen kontekstista ja laajemmastakin kulttuurikentästä.

4. Opiskelijalla on kyky kommunikoida ja artikuloida ideoita suullisesti ja kirjallisesti (seminaaripäivät, opintopiirit ja kirjallinen esittäytyminen)

5. Opiskelijalla on käytännön tieto siitä, kuinka toimitaan taiteen ammattikentässä (verotus, apurahat, ammattiliitot, näyttelytoiminta, portfolio, nettisivujen teko, projektitaiteen tuottaminen).

Koulutuksessa keskitytään myös nykytaiteilijan ja -taiteen keskeisiin kysymyksiin: on hyvä tietää ja ymmärtää miksi ja kenelle taidetta tehdään ja ymmärtää kuinka nykykulttuuri toimii kun taidetta tuotetaan ja kuratoidaan.

Taidekoulu Maan opetuksessa painotetaan yhä enemmän englanninkielen taitoa, koska nykytaiteen kentässä kansainvälistymisen myötä tämän kielen osaaminen on välttämätöntä.

Opettajat:

Päivälinjan opettajina toimivat mm. Warda Ahmed, Ahmed Al-Nawas, Minna Henriksson, Panos Balomenos, Emma Fält, Max Hannus, Eija Keskinen, Mikko Kuorinki, Anni Laakso, Lintu Lindfors, Petra Martinez, Jesse Matilainen, Pekka Niskanen, H Ouramo, Egle Oddo, Joakim Pusenius, Minna Pöllänen, Johanna Rojola, Martta Tuomaala, Aarni Vaarnamo, Elina Vainio, Kari Yli-Annala ja Filippo Zambon. Tutustu opettajiin >>>

Hakeminen:

Taidekoulu MAAn päivälinjalle (108 ov) voi hakea ennakkoilmoittautumalla verkkosivuillamme. Vuoden 2023 hakuaikataulu on seuraava:

  • haku avautuu 18.1.2023
  • hakuilmoittautuminen päättyy 9.4.2023
  • pääsykoetehtävät tulee lähettää viimeistään 14.4.2023
  • haastattelukutsut lähetetään viimeistään 24.4.2023
  • hakijat haastatellaan 8.–11.5.2023
  • valinnat julkistetaan viikolla 20