Taidekoulu Maan keskusteluja Call for Action -kysymyksistä

Me Taidekoulu Maan johtokunnassa ja hallintohenkilökunnan jäsenet* olemme kokeneet Call for Action kysymykset erittäin hyödyllisiksi koulun syvärakenteiden avaamiseksi. Keskusteluista nousseet löydökset ovat yllättäneet meidät. Luulimme, että kysymykset eivät juuri koskisi meitä, koska vilpitön lähtökohtamme Taidekoulu Maassa on toteuttaa yhdenvertaisuutta ja tasapuolisia mahdollisuuksia välttäen minkäänlaista syrjintää ja rasismia. Tämän haluamme heijastuvan ulospäin kuvana Maasta taidekouluna, joka on erityisen lähestyttävä ja tiedostava kaikenlaisen moninaisuuden vaalimiselle. 

Kysymysten myötä olemme joutuneet kuitenkin huomaamaan, että toimintatapamme koulussa nojaavat suureksi osaksi sanomattomiin käytäntöihin, olettamuksiin ja luottamukseen. Koulussa ei ole aiemmin tunnistettu tarvetta kirjata yhteisiä sääntöjä ja ohjeita, vaan ongelmatapaukset on käsitelty yksittäistapauksina. Yhdenvertaisuutta koulussa on toteutettu kurssiaiheiden ja sisältöjen tasolla, yksittäisten opettajien toimesta. Kuitenkin koulussa opettaa ja toimii iso joukko tekijöitä ja kaikille nämä aiheet eivät ole keskeisiä taiteen sisältöjä, niin kuin ei monipuolisessa taidekoulussa pidäkään olla. 

Avoimuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta koemme nyt tarpeelliseksi, että meillä on yhteinen kirjallinen ohjeistus ja se on jokaisen koulussa toimivan tiedossa sekä tarpeen tullen saatavilla. Tunnistamme myös tarpeen, että aloite yhdenmukaiseen ja selkeään linjaukseen tulee nimenomaan koulun johdon tasolta ja siihen sitoudutaan toiminnassamme kaikilla tasoilla. Tähän mennessä nämä linjaukset ovat jääneet koulu-yhteisön haavoittuvaisimmassa asemassa olevien, eli opiskelijoiden, itsensä ratkaistaviksi. He ovatkin aktiivisesti ottaneet turvallisemman tilan luomisen omiin käsiinsä.

Koulun arvoista ja käytännöistä: 

Taidekoulu Maa on pieni taidekoulu, jossa ei ole raskasta hallintoa ja opiskelijat saavat helposti kontaktin opettajiin ja henkilökuntaan. Vuosikurssit ovat tiiviitä ryhmiä, joiden sisäisestä dynamiikasta ja ryhmähengestä pyritään pitämään huolta mahdollisuuksien mukaan myös koulun taholta. Koko koulun opiskelijat muodostavat Maan yhteisön, jotka toimivat yhdessä yli vuosikurssirajojen ja johon he toivottavasti tuntevat kuuluvansa vielä valmistuttuaankin. Koulussa painottuvat yhteisöllisyys ja yhteistyö.

Opetusohjelmassamme pyrimme hyvin tietoisesti purkamaan taiteilijuuteen liittyviä myyttejä kuten taiteilijaksi syntymistä tai taiteilijaneroutta, sekä näiden myyttien stereotyyppisiä representaatioita. Suhtaudumme tietoisen kriittisesti siihen, mitä taideinstituutioita pidämme arvossa ja pönkitämme osana opetusta, ja millaisen kuvan taidemaailmasta annamme opiskelijoille. Pyrimme opettamaan näkemyksiä taiteilijuuteen myös muualta kuin länsimaisen kaanonin piiristä. Koulussamme opiskelijat oppivat, että taiteilijan asema on prekaari, mutta mahdollinen. He oppivat myös, että on monta tapaa taiteelliseen ilmaisuun, ei pelkästään päätoimisena vapaana taiteilijana.

Emme tuota versioita suomalaisuudesta opetusohjelmassamme, vaan sisältömme ovat moninaisia ja kansainvälisiä. Koulussamme opettaa taidealan ammattilaisia, joiden kulttuurinen tausta ja sukupuoli ovat moninaisia. Emme tunnusta mitään uskontoa. Pyrimme tuomaan esiin luokan kysymyksiä opetuksessa. 

Saavutettavuudesta: 

Taidealalla on erittäin vaikea, ellei mahdotonta, arvottaa tekijöitä. Ei ole olemassa “hyvää” ja “huonoa” taidetta. Objektiivisten kriteerien puuttuessa, pyrkimyksemme on “lahjakkaimpien” ja “lupaavimpien” seulomisen sijaan etsiä Maahan opiskelijoita, joilla on avoin asenne oppimiseen ja taiteelliseen kokeiluun. Taidekoulu Maa on huomattavasti saavutettavampi kuin muut taidekoulut, koska sisäänottoprosentti on korkea.

Opiskelijahaun kriteeristö pitäisi tuoda selkeämmin esiin. Kouluun valitaan ennakkotehtävien lisäksi perusteella “sopiiko yhteisön osaksi” ja tietääkö millaiseen taidekouluun on hakemassa. 

Rajoittava tekijä Taidekoulu Maassa on, että noin 25% koulun rahoituksesta kerätään opiskelijoiden lukuvuosimaksuina (loput 75 % on julkista tukea. Koulun kokonaisvuosibudjetti on noin 200 000 euroa). Usea opiskelija joutuu tekemään opiskelun ohella töitä. Tässä suhteessa opiskelijoiden varallisuus ja yhteiskuntaluokka ovat merkittävässä asemassa. Toteamme samalla, että taiteilijuus itsessään on luokkakysymys eriarvoistuvassa Suomessa. Unelmamme on haastaa tämä asetelma ja toimia taideopiskelun mahdollistajana myös vähävaraisesta taustasta tuleville. 

Opettajat palkataan Taidekoulu Maahan suurimmaksi osaksi henkilökohtaisten verkostojen piiristä ja suositusten kautta. Meidän täytyy pohtia, miten opettajien palkkaaminen voitaisiin tehdä avoimemmin, samalla kuitenkin tunnistaen, että taideopettajien palkkaamisessa on kyse suuresti muista kriteereistä kuin pelkästään ammattiosaamisesta. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, ettemme vaadi tiettyä koulutustaustaa Taidekoulu Maan opettajille. Tärkeämpi kriteeri kuin korkeakoulutus on heidän suhde taiteeseensa ja kyky sen tiedon jakamiseen muille. Samoin, opiskelijoilla ei jatkossakaan tarvitse olla takanaan tiettyä koulutusta, jotta he pystyvät opiskelemaan Maassa.

Opetuksen ja hallinnon kieli koulussa on pääasiassa suomi. Koululla ei ole resursseja tarjota opetusta sekä suomeksi ja englanniksi. Opettaja ja vuosikurssi tekevät valinnan, kumpaa kieltä käyttävät. Englannin kieleen vaihtaminen ei kaikissa tilanteissa ratkaise saavutettavuuden ongelmaa, koska englannin kielen taito on suureksi osaksi luokkakysymys ja se voi luoda eroa englantia osaamattomaan, kaikkein heikoimmassa asemassa olevaan väestönosaan. 

Koulussa ei ole sukupuolitettuja tiloja. Jotkut taukotilat ovat tarkoitettu opiskelijoille ja toiset taas opettajille ja henkilökunnalle. 

Koulun tilat Suomenlinnassa eivät ole saavutettavia jo sen takia, että Suomenlinnan mukulakivillä on vaikea liikkua. Opetuksessa erilaiset saavutettavuudet voisi vielä paremmin huomioida, kuten taloudelliset tai terveydelliset, koska opettajalla on vapaus määritellä, miten kurssi suoritetaan. Opettaja pystyy avustamaan opiskelijaa haasteellisissa tilanteissa. 

Emme käytä vaikeaselkoista “taide”kieltä tiedotuksessa. Taidekoulu Maan nettisivujen uusiminen on suunnitteilla, toteutamme ne WCAG-kriteerien mukaisesti. 

Yhdenvertaisuudesta:

Olemme ottaneet askelia tasavertaisempia käytänteitä kohti laatimalla moninaisuuden kunnioittamisen ja huomioimisen ohjeistuksen, joka julkaistiin lokakuussa 2020 Taidekoulu Maan verkkosivulla ja ne on jaettu koulun opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ne lähetetään kaikille koulun uusille opettajille ja luennoitsijoille ennen heidän ensimmäistä kontaktiaan opiskelijoiden kanssa. 

Kouluun on syksyllä 2020 nimetty yhdenvertaisuusvastaava, jonka puoleen voi kääntyä myös nimettömänä ja jolle maksetaan työstään tuntiperusteisesti samansuuruinen palkka kuin opetustyöstä. Vaihtoehtoisia henkilöitä, joiden puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa, on koulun vakituinen henkilökunta: rehtori ja tuottaja. Emme kuitenkaan kuvittele, että pystyisimme käsittelemään kaikkein vaikeimpia tapauksia yksin, ilman ammattilaisen apua. Tarkastelemme toimintatapojamme kommenttien ja kritiikin perusteella.

Koululta puuttuu yhä yhdenvertaisuussuunnitelma. Olemme hakeneet apurahaa sellaisen laatimiseen ja joka tapauksessa työ käynnistyy vuoden 2021 alusta.  Yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisäänkirjoitetaan antirasististen strategioiden ylläpitäminen ja suunnitelman päivittäminen. Lisäksi koulu alkaa budjetoida vuosittain näihin toimenpiteisiin vaadittavat varat. Koulutusta moninaisuuteen, saavutettavuuteen ja antirasismiin järjestetään suomen- ja englanninkielellä. 

Keväällä 2021 Maa järjestää seminaarin taiteilijoiden mahdollisuuksista antirasististiseen toimintaan. Seminaarissa tarkastellaan kriittisesti taiteilijoiden käytänteitä edistää omaa uraansa toisten ahdingolla ja opitaan toimimaan paremmin antirasistisesti. Seminaariin kutsuttavat taiteilijat ovat itse maahanmuuttajataustaisia ja rodullistettuja. Seminaari lykkääntyi suunnitellusta ajankohdasta koronan takia.

Koska tietoomme ei ole tullut rasismia tai muuta syrjintää, olemme päätelleet, ettei niitä ole. Mutta havahduimme kysymyksien kautta huomaamaan, ettemme todellisuudessa tiedä, onko syrjintätapauksia ollut. Ennen yhdenvertaisuusvastaavan nimeämistä koulusta on puuttunut henkilö, johon voi ottaa yhteyttä tällaisissa tapauksissa. 

Kysymykset saivat meidät pohtimaan, missä tilanteissa koulun täytyy ottaa vastuu tapahtumista, jotka tapahtuvat tuntien ulkopuolella koulun tiloissa, tai Maan yhteisön jäsenten välillä. Toteamme, että kaikki, mikä tapahtuu koulun tiloissa tai on koulun järjestämää toimintaa, kuuluu koulun vastuualueeseen, jolloin puutumme siihen tarpeen vaatiessa.

Taidekoulu Maan hallintohenkilökunta on kaksi etnisesti valkoista yksilöä, jotka ovat valittu avoimen haun kautta. Kummassakin tehtävässä suomenkieli oli yksi hakukriteeri. Tietääksemme hakemuksia tuli vain valkoisilta suomalaisilta. Opettajakunnassa ja koulun sidosryhmissä on muitakin kuin valkoisia, Suomessa syntyneitä tai Suomen kansalaisia. 

Taidekoulu MAA voisi tietoisemmin luoda monimuotoisempaa kuvaa taiteilijuudesta ja toimijuudesta taiteen alueella. Koulun ulkoisessa viestinnässä voisimme kiinnittää enemmän huomiota siihen, minkä näköisiä opiskelijoita ja taiteilijoita nostamme esiin.

 

* ) Taidekoulu Maan johtokuntaan kuuluvat Johanna Fredriksson (pj), Bo Karsten (vara-pj), Petra Martinez, Tero Nauha, Hannah Ouramo, Joakim Pusenius. Hallintohenkilökuntaa ovat Minna Henriksson ja Viivi Koljonen.