Johtokunnan julkilausuma Taidekoulu Maan tilanteesta 6.3.2024

TAITEEN JA TAIDEKOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN PUOLESTA

Suunniteltu Kelan opintotuen loppuminen uusilta opiskelijoita ja toiminta-avustusten leikkaukset vaarantavat Taidekoulu Maan tulevaisuuden – tue taidekoulutuksen monimuotoisuutta.

 

 

 

Taidekoulu Maa on toiminut vuodesta 1986 lähtien virallisen koulutusjärjestelmän ja vapaan kentän välimaastossa. Vuonna 2019 koulun toimintamahdollisuuksia on alettu kaventaa kunnes viime kuukausien leikkauksien myötä Maan toiminta nykyisessä muodossaan on tullut mahdottomaksi. Uuden toimintamuodon löytäminen useiden yritysten jälkeen vuosien aikana ei ole johtanut vielä tulokseen, jossa Maa voisi edelleen jatkaa Maana, ja sen tulevaisuus olisi kestävällä pohjalla. Lue lisää Maan toimintaa uhkaavista leikkauksista alta. 

Tässä ajassa tarvitsemme koulutustahoja, joissa jokaisella on mahdollisuus opiskella ja työskennellä omista lähtökohdistaan. Moninaista taidekenttää luo ja ylläpitää moninainen taidekoulutus. Taidekoulu Maan toiminnassa on keskeistä opiskelijoiden, taiteilija-pedagogien ja taiteilijoiden luoma ympäristö, joka tukee taiteellisen ilmaisun ja yksilöllisen äänen kuulumista opetus-, näyttely- ja yhdistystoiminnassa. Oppilaitoksena, työnantajana ja toimijana Taidekoulu Maa pyrkii edistämään ja ylläpitämään taidekentän monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja kriittistä ajattelua. 

 

Taidekoulu Maan johtokunta kutsuu sinut:

  • antamaan tukilausuntoja, joilla puolletaan Taidekoulu Maan oikaisuvaatimusta Kela-kelpoisuuden suhteen ja Maan tulevia apurahahakemuksia tämän linkin kautta. Voit myös toimittaa tukilausuntosi sähköpostilla: h.ouramo@taidekoulumaa.fi
  • jakamaan tätä julkilausumaa. Kaikki päivitykset ja julkilausumat Maan tilanteesta löydät Taidekoulu Maan nettisivuilta ja sosiaalisen median tileiltä:
  • Jos olet Taidekoulu Maan alumni, voit lisäksi vastata alumnikyselyyn ja kartuttaa tietoa Maan tärkeydestä opinto- ja ammattipolullasi.

 

Mitä tapahtuu?

Kuvataiteen koulutusta on leikattu voimakkaasti Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Opintolinjoja on supistettu ja kokonaisia kouluja on lakkautettu. Koulujen lakkauttaminen ja taidekoulutuksen yksipuolistaminen on osa taidealan kurjistamista ja arvonalennusta. Koulujen lakkauttaminen ei ole parantanut ammatissaan toimivien kuvataiteilijoiden asemaa luomalla vastaavasti enemmän mahdollisuuksia valmistuneille taiteilijoille ja vähentämällä kilpailua vähäisistä resursseista. Päinvastoin lakkautukset ovat marginalisoineet kenttää entisestään ja kaventaneet näköaloja taiteilijan ammattiin. 

Vuodesta 2019 Taidekoulu Maa on ollut vaikean muutosprosessin keskellä. Maalle erittäin olennaista Taiteen edistämiskeskuksen tukea on leikattu vaiheittain lähes 33%, 118 000 eurosta 80 000 euroon. Lisäksi opetustoiminnan on toivottu siirtyvän pois Taiken rahoituksen piiristä, mahdollisesti Opetusministeriön rahoittamaksi.

Opetusministeriöön siirtymisen edellytys on, että Taidekoulu Maan on oltava osa virallista koulutusrakennetta. Kelan uuden linjauksen mukaan helmikuussa 2024 se on myös edellytys opiskelijoiden Kelan opintotuen jatkumiseen. Hakemus koulun ylläpitämisluvan saamiseksi Opetusministeriöltä osana vapaata sivistystyötä kuitenkin hylättiin vuonna 2023 vedoten mm. koulun rahoituspohjaan, joka on vuosittaisten hakujen varassa. 

Viimeisin suunniteltu muutos Maan statukseen oppilaitoksena sekä uusin leikkaus sen toiminta-avustukseen tarkoittavat käytännössä jälleen 10 000 euron leikkausta opetustoimintaan ja Kelan opintotuen, opiskelijaetujen ja opintolainan valtiontakauksen loppumista Maassa vuonna 2024 aloittaville uusille opiskelijoille. 

Maa kamppailee taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi, mutta opiskelumaksujen korottamisen sijaan Maa pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka eivät kuormittaisi opiskelijoita. Jokaisen rahoitusratkaisun on priorisoitava yhteisön hyvinvointia ja luotava mahdollisuudet ylläpitää opetussuunnitelmaa, jonka ytimessä on yhdenvertaisuus ja taiteellinen kokeilu. Kelan opintotuki on yksi opiskelijoiden hyvinvoinnin kulmakivistä. 

 

Mikä on Taidekoulu Maa?

Taidekoulu Maalla on 38-vuotinen historia vaihtoehtoisen ja ammattiin valmistavan taidekoulutuksen puolestapuhujana Suomessa. Suomenlinnassa sijaitsevan Taidekoulu Maan toiminta on vakiintunutta. Sen kolmivuotinen kokopäiväinen nykytaiteilijan ohjelma, jossa opiskelee tällä hetkellä 46 opiskelijaa, mahdollistaa laadukkaan ja ajankohtaisen taiteilijan ammattiin valmistavan koulutuksen. Maan opinnot toimivat myös monelle korkeakouluopintoihin valmistavana koulutuksena. 

Taidekoulu Maahan tullaan monesta syystä ja se antaa valmiuksia erilaisiin ura- ja opintopolkuihin: jotkut kokevat sen riittäväksi taiteilijan ammattiin, toisille taideopintojen pidempi kaari on tarpeen ja heille Maan opinnot ovat ensikosketus taiteen kieleen ja metodeihin ennen korkeakouluopintoja. Jotkut tulevat Maahan motiivinaan (kuva)taiteen yhdistäminen toiseen ammattiinsa. Maassa on myös tilaa muuttaa mielensä ja suuntautua sen jälkeen aivan muulle alalle kuin taiteeseen. Päivälinjan lisäksi toimintaa on iltakurssien, avointen luentojen ja tapahtumien muodossa ammattitaiteilijoille, taiteen harrastajille ja taideyleisölle. Maa on tärkeä paikka hyvin monille.

Taidekoulu Maa on myös taiteilijoiden yhteisö. Se työllistää vuosittain lähes 100 vapaan kentän taiteilijaa. Koulua ylläpitävän yhdistyksen jäsenet ovat myös taidekentän aktiivisia toimijoita. Taiteilija-pedagogien työllistäminen on erittäin merkittävä osa Maan pedagogista linjaa. Lisäksi Taidekoulu Maan kannatusyhdistys pyörittää ohjelmaltaan itsenäistä, korkeatasoista projekti- ja näyttelytila Maa-Tilaa Helsingin Sörnäisissä, jonka ohjelmaan osallistuu vuosittain noin 45 taiteilijaa. 

Taidekoulu Maa puolustaa paikkaansa koulutuksen kentällä, sillä vuosittain Maahan rekisteröityy hakijaksi noin 150 opinnoista kiinnostunutta, joista hakuprosessin lopuksi noin 20 valitaan opiskelemaan. Taidekoulu Maalle on ollut tärkeää pitää taideopinnot saavutettavana mahdollisimman monelle. Tähän asti Taidekoulu Maa on toiminut virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella pystyen kuitenkin tarjoamaan muiden oppilaitosten tavoin opiskelijoilleen heidän tarvitsemansa tuet ja edut toimeentuloa varten. 

 

Mihin tämä liittyy? 

Kestävä ja saavutettava taiteen koulutus edellyttää itseorganisoituneita ja ammattitaiteilijoiden vetämiä, sisällöltään autonomisia ja kriittisiä taidekouluja. Taidekeskustelun keskittyessä suuriin instituutioihin tarvitaan vaihtoehtoja, jotta voidaan turvata käytäntöjen monimuotoisuus. Koulutustahojen monipuolisuus on suoraan kytköksissä taidekoulutuksen yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen.

Taidekoulu Maa on riippuvainen taidekentän tuesta edessämme olevissa neuvotteluissa Maan tulevaisuuden ja taidekoulutuksen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tässä ei ole kyse vaan Taidekoulu Maasta, vaan myös siitä millaista taidekoulutusta ja millaisen taidekentän haluamme nähdä tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan mahdollisimman moniääninen keskustelu, johon me, Taidekoulu Maan johtokunta, pyydämme sinun tukeasi.

 

Taidekoulu Maan johtokunta:
Freja Bäckman
Minna Henriksson
Viivi Koljonen
Emma Lilja 
H Ouramo
Joakim Pusenius